Tjänster

SF Konsult åtar sig uppdrag på tim-, projekt- eller avtals­basis. Detta, tillsammans med det spektra av IT-tjänster vi tillhanda­håller, gör oss till en flexibel och mångsidig tjänste­leverantör som kan erbjuda det IT-stöd som Ert företag eller organisation har behov av.

Vi eftersträvar alltid att etablera lång­siktiga och varaktiga sam­arbeten med varje uppdrags­givare. Detta leder till en fördjupad insikt och kännedom om affärs­verksamheten och vilka problem­ställningar man kan ställas inför. Utifrån denna förvärvade kunskap får vi förståelse för kundens specifika krav och behov.

Förutom nedanstående tjänster som vi på SF Konsult kan erbjuda, så kan vi även tillhanda­hålla expertis på en rad andra områden via vårt omfattande kontakt­nät av konsulter och leverantörer i branschen. Så tveka inte att kontakta oss om ni har behov av tjänster inom IT och digital information­shantering.

Webb & applikation

Som webbyrå skapar vi hem­sidor, e‑handels­butiker och andra typer av applik­ationer för internet. Webb­projekten är vanligen baserade på platt­formen WordPress och dess tillägg, som t.ex. WooCommerce.

Alla webb­platser byggs sök­motor­optimerade för att hamna så högt upp som möjligt på Googles och andra sök­motorers resultat­sidor.

Webbsidorna som vi skapar har en besöks­vänlig design och är responsiva, vilket innebär att de har en följsam sid­layout som anpassar sig efter den skärm­storlek som besökarens dator, läs­platta eller mobil­telefon har.

En stor fördel med att webbplatserna baseras på det populära publiceringssystemet Wordpress är att de blir enkla att redigera och upp­datera. Efter en kort hand­ledd introduktion, så kan våra kunder göra sina första redigeringar av innehållet. Givetvis finns vi till­hands med stöd och support efter tid­punkten för leverans om så skulle behövas.

Vi utvecklar även internet­baserade och lokala system­applikationer. Detta gör vi med flexibel agil arbets­metodik och med verktyg som PHP, SQL och Javascript. Ibland kan det dock hända att vi tar hjälp av andra utvecklings­verktyg. Gemensamt för alla utvecklings­projekt är att de sker i nära dialog med uppdrags­givaren och att de kontinu­erligt dokumenteras under projekttiden.

Design & animation

Vi designar logo­typer och tar fram grafiska profiler för företag och organis­ationer. Vi är även duktiga på att skapa illustrerade visual­iseringar & animeringar för att tydlig­göra t.ex. produkter och sammanhang.

Vi kan även bistå med form­givning och text­sättning vid fram­tagning av broschyrer, reklam­blad, nyhets­brev och annonser.

Tydliga varumärkes- och företagsidentiteter är av stor vikt i konkurrensutsatta sammanhang. Med en bra logotyp och en klar och distinkt grafisk profil, beskrivande vilka typsnitt, färger och grafiska element som ska användas i intern respektive extern kommunikation, kan man skapa ett starkt varumärke. Genom att använda dessa kännetecken genomgående och konsekvent i reklamkampanjer, affischer, visitkort m.m., skapas en utpräglad identitet både i och utanför i verk­samheten.   

All produktion av grafiskt, animerat och inter­aktivt inne­håll som vi framställer kan nyttjas och publiceras på internet eller användas i interna digitala presentationer.

Vi inhämtar ständigt ny kunskap och utforskar kreativt och nyfiket de senaste teknikerna, bl.a. inom renderingar av 3D-modeller.

Så tveka inte att kontakta oss på SF Konsult om ni har behov att lyfta fram och synliggöra er affärs­verk­samhet eller någon specifik produkt/tjänst.

Datakom & säkerhet

SF Konsult installerar, konfigurerar och servar data­kommunikations­utrustning i trådbundna och trådlösa nätverks­miljöer.

Vi hjälper kunder att säkra sin digitala information. Främst är det skydd mot skadlig programvara och obehörig åtkomst, samt verktyg för att åter­ställa verksamhets­kritiska system vid incidenter.

Utvecklingen går allt snabbare mot en mer intensifierad av användning av verksamhets­gemensamma tjänster och applikationer. Detta kräver en stabil, skalbar och framtids­säkrad IT-infra­struktur. Nätverket som är den vitala tekniska platt­form som ligger till grund för verk­samhetens interna data­kommunikation, bör således även vara dimensionerat och utformat med tanke på fram­tida behov.

SF Konsult har stor erfarenhet av både mindre små­skaliga nätverk och större mer komplexa nätverks­miljöer. Kontinuerligt förnyar vi vår kunskap inom området för att alltid kunna erbjuda de bästa och fördelaktigaste lösningarna för våra kunder.

Att ha upplysta och säkerhetsmedvetna med­arbetare, rätt konfigurerad mjuk- och hård­vara samt väl etablerade och följda säkerhets­rutiner, är en bra start för att höja graden av informations­säkerhet i en verksamhet.

SF Konsult kan hjälpa till med att göra riskanalyser som belyser de säkerhets­brister som kan finnas och identifierar de potentiella faror som en verksamhet kan utsättas för. Resultatet av analysen kan sen ligga till grund för en strukturerad och successiv åtgärds­plan som kan implementeras i verksam­heten för att minimera hot och risker.