Om oss

SF Konsult eller Sten Falk Konsult AB som är bolagets juridiska namn, är ett privat­ägt företag som bedriver konsult­verksamhet huvud­sakligen inom områdena Webb & Applikation, Design & Animation och Datakom & Säkerhet.

Bolagets säte finns i Strömstad, men huvud­parten av verk­sam­heten bedrivs och utgår från kontoret i Köping. Kund­gruppen utgörs till största delen av små till medel­stora företag och organis­ationer i Mellan­sverige.

Företaget har F-skatt och är moms­redovisnings­pliktigt.

Historia

Företaget startade upp verk­samheten i Stockholm 1989 och inrikt­ningen var till en början utbildnings- och konsult­tjänster inom företags­ekonomi och organisation & ledarskap.

2003 inleddes en ny fas i företagets historia. Tjänste­utbudet breddades med att även omfatta konsult­tjänster och system­lösningar inom IT-området. Företaget ut­ökades både personal­mässigt och geo­grafiskt med en filial i Köping.

I början av 2020 flyttades huvud­kontoret från Stockholm till Mellby­vägen 12 i Strömstad.

Affärsidé

Vår mål­sättning är att till­handa­hålla de IT-tjänster som företag eller organisationer kan behöva. Utbudet av tjänster och produkter ska vara hög­kvalitativt och service­graden vara först­klassig.

Alla våra konsult­tjänster ska baseras på ett brett och stort kunnande med en ärlig, tydlig och rak kund­dialog. Vårt produkt­utbud ska vara representerat av bra och beprövade varu­­märken från till­förlitliga leverantörer.

Vi hoppas att detta till­sammans med våra väl­ordnade insatser, ska göra oss till en komplett och trygg samarbets­partner.

Hållbarhet

SF Konsult är ett bolag med klara tydliga värden. Omsorg om vår miljö och omvärld är viktig för oss. Detta avspeglar sig i vårt samhälls­ansvar, vårt miljö­engagemang och vår omsorg om mänskliga värden. Vi vill bidra till ett renare, rätt­visare och mer lång­siktigt håll­bart samhälle.

Vår miljö­medvetenhet präglar vår verk­samhet, internt såväl som externt. Miljö­påverkan minimeras genom medvetna och aktiva val av de resurser vi för­brukar och de produkter vi säljer och använder. Vi använder i möjligaste mån bästa till­gängliga metoder i arbetet för att minimera skadlig inverkan på vår verk­samhet och vår omgivning.

Vår personal känner till våra miljö­mål och vårt miljö­arbete kommuniceras kontinuerligt till våra med­arbetare, leverantörer och kunder. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljö­lag­stiftning och de av myndigheterna fast­ställda miljö­kraven.

SF Konsult strävar efter att vara helt klimatneutralt. Detta genom val av klimat­smarta lösningar för transporter, resor, åter­vinning och energi­försörjning samt riktade bidrag för full kompensation av vårt miljö­avtryck.