Tjänster

SF Konsult åtar sig uppdrag på tim-, projekt- eller avtals­basis. Detta, tillsammans med det spektra av IT-tjänster vi tillhanda­håller, gör oss till en flexibel och mångsidig tjänste­leverantör som kan erbjuda det IT-stöd som Ert företag eller organisation har behov av.

Vi eftersträvar alltid att etablera lång­siktiga och varaktiga sam­arbeten med varje uppdrags­givare. Detta leder till en fördjupad insikt och kännedom om affärs­verksamheten och vilka problem­ställningar man kan ställas inför. Utifrån denna förvärvade kunskap får vi förståelse för kundens specifika krav och behov.

Förutom nedanstående tjänster som vi på SF Konsult kan erbjuda, så kan vi även tillhanda­hålla expertis på en rad andra områden via vårt omfattande kontakt­nät av konsulter och leverantörer i branschen. Så tveka inte att kontakta oss om ni har behov av tjänster inom IT och digital information­shantering.

web

Internet & Webb

Vi är en webbyrå som skapar och utvecklar hem­sidor, appar och andra Internet-tillämpningar. Varje hem­sida och webb­plats är vanligt­vis baserad på någon av våra egna utformade mallar för publicerings­verktyget Wordpress och dess tilläggs­moduler.

Sidorna på webbplatserna är responsiva, vilket innebär att de har en följsam och föränderlig sid­layout som anpassar sig till den skärm­storlek som besökarens dator, läs­platta eller mobil­telefon har.

En annan fördel med att webbplatser byggs upp med hjälp av Wordpress är att de blir enkla att under­hålla och upp­datera. Efter en kort hand­ledd introduktion av oss, så kan kunden göra sina första redigeringar av innehållet. Givetvis finns vi även till­hands med stöd och support efter tidpunkten för leverans om så behövs.

Design och produktion av grafiskt, animerat och inter­aktivt inne­håll i digital form för använd­ning på Internet eller i digitala present­ationer, är också något vi är duktiga på. Vi jobbar kontinuerligt med kunskaps­utveckling och utforskar kreativt och nyfiket de senaste teknikerna som HTML5, CSS3, WebGL och AJAX. Det före­kommer även att vi hjälper våra kunder med design och framtagning av logo­typer och grafiska profiler, för att de ska kunna lyfta fram och synliggöra sin affärs­verk­samhet eller någon specifik produkt/tjänst.

Vi utvecklar internet­baserade och lokala system­applikationer. Vanligtvis med flexibel agil utvecklings­metodik och med verktygen PHP, MySQL och Javascript. Det händer dock att vi arbetar med andra utvecklings­verktyg. Gemensamt för alla utvecklings­projekt är att de sker i nära dialog med uppdrags­givaren och att de fort­löpande dokumenteras under processen.

web

Datakommunikation

Vi på SF Konsult upp­rättar och under­­håller tråd­dragna- och tråd­lösa nät­verk och data­förbindelser. Uppgraderingar, fel­sökning och konfigurering av utrustning i befintliga nätverks­miljöer utföres på uppdrags­basis eller enligt avtal.

SF Konsult har stor erfarenhet av arbeten både i mindre små­skaliga nätverk och i större mer komplexa nätverks­miljöer. Kontinuerligt förnyar vi vår kunskap inom området för att alltid kunna erbjuda de bästa tänkbara lösningarna för våra kunder.

Vi är specialister på Microsofts katalog­tjänst Active Directory för nätverks­­administration och program­­distribution samt implement­eringar av gemen­samma system­tjänster som t.ex. Exchange, SharePoint och Dynamics.

Utvecklingen går allt snabbare mot en mer intensifierad av användning av verksamhets­gemensamma tjänster och applikationer. Detta kräver en stabil, skalbar och framtids­säkrad IT-infra­struktur. Nätverket som är den vitala tekniska platt­form som ligger till grund för verk­samhetens interna data­kommunikation, bör således även vara dimensionerat och utformat med tanke på fram­tida behov.

web

IT-säkerhet

Vi hjälper kunder att skydda verksamhets­kritisk information och digitala informations­tillgångar. Mestadels gäller det skydd mot obehörig åtkomst samt att säker­ställa att inform­ationen inte förstörs, blir för­vanskad och att den alltid är till­gänglig för behöriga.

Att ha upplysta och säkerhetsmedvetna med­arbetare, rätt konfigurerad mjuk- och hård­vara samt väl etablerade och följda säkerhets­rutiner, är en bra start för att höja graden av informations­säkerhet i en verksamhet.

Vi har lång erfarenhet på området och hanterar dagligen tekniska lösningar som brand­väggar, Anti­virus och backup­system. Olika typer av system för redundans som RAID, SAN och UPS behärskar vi till fullo. Säker fjärr­åtkomst och kommunikation med hjälp av VPN, SSL och andra krypterings­lösningar, har vi också mycket god kännedom om.

SF Konsult kan hjälpa till med att göra riskanalyser som belyser de säkerhets­brister som kan finnas och identifierar de potentiella faror som en verksamhet kan utsättas för. Resultatet av analysen kan sen ligga till grund för en strukturerad och successiv åtgärds­plan som kan implementeras i verksam­heten för att minimera hot och risker.